Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector/algemeen directeur. Klik hier.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector/algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden. Klik hier.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met Rinke Koppert, directeur.

Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Klik hier en u gaat naar de juiste pagina op de OMO-site.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Klik hier en u gaat naar de juiste pagina op de OMO-site.

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Klik hier voor dit reglement op de site van OMO.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven. Hier vind je ons leerlingstatuut

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector/algemeen directeur en de Raad van Advies.

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten.
De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
– noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
– noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
– passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / Handle with Care
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school).

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
Het NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Het Cambreur College heeft NPO als volgt ingezet:
Schoolprogramma NPO
bijlage vmbo
bijlage mavo
bijlage havo
bijlage vwo
Financiële toelichting NPO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie Vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. ‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’ Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt het plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag.

JTVCbGlzdG1lbnUlMjBtZW51JTNEJTIyT0ZGJTIwQ0FOVkFTJTIwTUFJTiUyME5BVklHQVRJRSUyMiUyMHN1Ym1lbnUlM0QlMjJCZXN0dXVyJTIwT25zJTIwTWlkZGVsYmFhciUyME9uZGVyd2lqcyUyMiU1RA==

Het Cambreur College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector mevrouw Nynke Gerritsma is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector en directeur.

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500 omo@omo.nl

Privacy

De wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) is gericht op de beveiliging van persoonsgegevens. We gebruiken persoonsgegevens voor het onderwijs, voor het begeleiden van leerlingen en de organisatie van het onderwijs.

Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt in het leerlingadministratiesysteem Magister.

Vaak is er een wettelijke basis om gegevens te verwerken, maar niet altijd.  In dat geval vragen we u uitdrukkelijk om toestemming. Deze toestemmingen worden verkregen tijdens de aanmelding en jaarlijks via Magister. Een toestemming kan ieder moment weer ingetrokken worden.

Als gegevens in onze opdracht worden verwerkt door derden dan wordt met die partij een verwerkersovereenkomst gesloten. In een verwerkersovereenkomst wordt onder meer beschreven welke gegevens verwerkt worden, waar ze worden opgeslagen (bijvoorbeeld in de EU), hoe de gegevens beschermd worden en vooral ook wat er met de gegevens moet gebeuren als de overeenkomst tot verwerking eindigt. De verwerkersovereenkomst zal vaak lijken op de modelovereenkomst van het privacyconvenant in het onderwijs. Klik hier voor het privacyconvenant.

 

Beeldmateriaal

Aan het begin van het schooljaar vragen wij uw toestemming voor het organiseren van schoolfoto’s (portretten, klassenfoto’s) en voor het gebruik van beeldmateriaal. Ieder jaar maakt de schoolfotograaf portretten en klassenfoto’s, welke u tegen betaling kunt aanschaffen. Het is een mooie herinnering aan de schooltijd. Om dit voor u te kunnen organiseren, worden er persoonsgegevens verstrekt aan de schoolfotograaf, waaronder ook contactgegevens. Verder maken wij als school foto’s en video’s om met u te delen wat er gebeurt op school, via de website, sociale media en de nieuwsbrief. Zo kunnen ouders en leerlingen volgen wat er op school gebeurt. We delen waar we trots op zijn. We plaatsen alleen foto’s die een positief beeld van leerlingen geven. We plaatsen geen namen bij de foto’s en video’s. En stoort een leerling zich een keer aan een foto dan halen we die zonder discussie weg. Voor meer informatie en voor vragen over de privacy kunt u contact opnemen met de privacy-medewerker (privacy@kwadrant-sgr.nl). Het privacyreglement kunt u hier vinden. U kunt ook rechtstreeks het privacyreglement van Ons Middelbaar Onderwijs bereiken door hier  te klikken.

 

AVG en OMO

De school handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid.

Heeft u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuurt u dan een e-mail naar fg@omo.nl.

De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

1.1   Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

 

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.

 

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

1.2   Reisverzekering

Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Er is geen annuleringsverzekering. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.

1.3   Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.

 

1.4   Ontwikkelingen in de schoolverzekeringen

De verzekeringsmarkt is volop in verandering door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De consequenties daarvan hebben ook uitwerking op de schoolverzekeringen. Per 1 juli 2022 gaan er wijzigingen plaatsvinden waarvan de inhoud bij het samenstellen van deze schoolgids nog niet bekend zijn. Voor meer informatie kunt u contact met de school op te nemen.

 

De school heeft geen annuleringsverzekering. Bij reizen of stages dient een leerling of ouder hier zelf zorg voor te dragen.

Het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, kan hier worden geraadpleegd.

Vooralsnog is sponsoring binnen Kwadrant Scholengroep niet aan de orde.

In eerdere schooljaren kon u via Leergeld (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage vergoed krijgen. Meestal werd het geld rechtstreeks aan de school betaald. Vanwege de nieuwe wetgeving is het niet meer nodig dat Leergeld betaalt. Er kunnen bijzondere situaties zijn waarbij het goed is om met Leergeld te overleggen. Neem gerust contact op met de Lokale Leergeld stichting bij u in de buurt. Medewerkers kunnen met u meedenken en u mogelijk verder helpen.

Wilt u meer weten?
U kunt ons van ma t/m do tussen 9.00 en 11.30 uur bereiken via telefoon (0162) 458487
Tijdens schoolvakanties zijn we gesloten.
Voor meer informatie klik hier.  De nieuwsberichten van Stichting Leergeld Oosterhout vindt u hier.

Om financiële redenen mogen leerlingen niet uitgesloten worden van schoolse activiteiten. Leergeld West-Brabant Oost kan een uitkomst bieden.

JTVCbGlzdG1lbnUlMjBtZW51JTNEJTIyT0ZGJTIwQ0FOVkFTJTIwTUFJTiUyME5BVklHQVRJRSUyMiUyMHN1Ym1lbnUlM0QlMjJQcmFrdGlzY2hlJTIwemFrZW4lMjIlNUQ=

kinderen spelen basketbal

Voor het TTO- onderwijs wordt naast de reguliere ouderbijdrage een extra bijdrage gevraagd van ongeveer € 400,- per jaar. Van dit bedrag worden de TTO-activiteiten betaald.

Het overzicht van de ouderbijdrage, inclusief TTO, kunt u vinden op deze pagina.

Voor de leerling die tweetalig onderwijs wil volgen, maar voor wie het financieel niet mogelijk is, zoeken we een oplossing. Geldt dit voor uw kind, dan verzoeken we u om contact op te nemen met betreffende afdelingsleider.

De TTO-bijdrage is eveneens een vrijwillige ouderbijdrage, waar ouders en kind bewust voor kiezen.

kinderen spelen basketbal

De sportkleding, een zwarte broek en een wit shirt met rood Cambreurlogo, wordt geleverd door:
GYMKLEDING.COM
Wim van Baaststraat 2
5063 CS Oisterwijk
info@gymkleding.com
06 49 28 93 07

Uw kunt de sportkleding via deze link bestellen.

De eerstejaars leerlingen krijgen de gelegenheid om de kleding tijdens de kennismakingsavonden te bekijken en te passen. Een maattabel voor de shirts staat hier. Een maattabel voor de shorts vind je hier. De docenten LO zorgen ervoor dat de bestelde spullen bij de leerlingen terecht komen.

 

Alle leerlingen hebben een kluisje voor hun persoonlijke eigendommen. De leerling is verantwoordelijk voor de inhoud. De schoolleiding heeft het recht controle uit te oefenen en doet dit in samenwerking met de politie. Hierbij kunnen politiehonden ingezet worden.