onderwijstijd/ Lestijden

De school begint om 08.20 uur en de laatste lessen eindigen om 16.50 uur. Maar in de eerste paar jaar ben je normaal gesproken om 15.00 uur klaar.

Toch moet je tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor zaken die met school te maken hebben.

Je bent in de pauzes gewoon op school en je brengt je eigen lunch mee. Op alle gebouwen kun je ook een lunch kopen.

Dit zijn de lestijden:

naam  lesuur Naam voluit lesuur Starttijd Eindtijd Lesduur in minuten Pauze na les in minuten
1 1e lesuur 08:20 09:10 50
2 2e lesuur 09:10 10:00 50
3 3e lesuur 10:00 10:50 50 20
4 4e lesuur 11:10 12:00 50
5 5e lesuur 12:00 12:50 50 30
6 6e lesuur 13:20 14:10 50
7 7e lesuur 14:10 15:00 50 10
8 8e lesuur 15:10 16:00 50
9 9e lesuur 16:00 16:50 50

 

40-minuten rooster
naam  lesuur Naam voluit lesuur Starttijd Eindtijd Lesduur in minuten Pauze na les in minuten
1 1e lesuur 08:20 09:00 40
2 2e lesuur 09:00 09:40 40
3 3e lesuur 09:40 10:20 40 20
4 4e lesuur 10:40 11:20 40
5 5e lesuur 11:20 12:00 40
6 6e lesuur 12:00 12:40 40 30
7 7e lesuur 13:10 13:50 40
8 8e lesuur 13:50 14:30 40
9 9e lesuur 14:30 15:10 40

Het schooljaar kent drie periodes. Het lesrooster wordt in principe tijdens een periode niet gewijzigd. Wel zijn er dagelijkse roosterwijzigingen die je op je telefoon of op onze website kunt vinden. Mocht er aan het begin van een lesdag een uur uitvallen door afwezigheid van een docent, dan krijg je een berichtje via je telefoon.Op dinsdagmiddag zijn er na het 7de lesuur in principe geen lessen meer.
Deze middag is de vaste vergadermiddag.

Sinds 1 augustus 2015 is een wettelijke urennorm van kracht: Wet modernisering onderwijstijd. Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding wordt gehaald. Het gemiddeld aantal klokuren per leerjaar is 3700/4700/5700 voor respectievelijk vmbo, havo en vwo en 1000 klokuren voor praktijkonderwijs. De onderwijstijd wordt gemeten over de gehele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. Daardoor is er meer flexibiliteit om het onderwijs te organiseren met ruimte voor differentiatie en maatwerk voor leerlingen. Scholen vullen, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in.  

Scholen mogen sinds een aantal jaar zelf hun onderwijstijd indelen. Ze zijn niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. De totale onderwijstijd van de opleiding mag naar eigen inzicht verspreid worden over alle leerjaren. 

 Urennorm 

Door de wijziging kunnen scholen en leraren de lesroosters flexibeler indelen en kunnen ze beter inspelen op de behoeftes van individuele leerlingen. Uiteindelijk moeten alle leerlingen de lesuren wel gevolgd hebben. 

Elke school moet per jaar minimaal 189 dagen onderwijs geven. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s vijf dagen minder beschikbaar dan 189. Dit is toegestaan.  

De medezeggenschapsraad op school moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is. 

De volgende zaken moeten worden opgenomen: 

  • Hoe benut de school de onderwijstijd? Hierbij dient te worden opgenomen het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt geprogrammeerd, de vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd. 
  • Welke maatregelen neemt de school tegen lesuitval en verzuim?  
  • Hoe zijn de eerste twee leerjaren ingericht? Zijn er vakoverstijgende programmaonderdelen? En hoe wordt het personeel daarbij ingezet?  

 Een onderwijsactiviteit is onderwijstijd indien:  

  • bewust gepland en verzorgd onder verantwoordelijkheid van de school;  
  • uitgevoerd onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van een leraar of een  
  • ander die hier op grond van de wet mee belast mag worden;  
  • de medezeggenschap er vooraf mee heeft ingestemd. 

Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om de lessen die op het rooster staan. Ook projectweken, sportdagen, mentorlessen en maatschappelijke stages tellen mee.

 Toelichting 

Bij de verplichting tot het opnemen van de invulling van de verplichte onderwijstijd is aangegeven dat het daarbij zowel om de kwantitatieve als de kwalitatieve invulling van het onderwijsprogramma moet gaan, waarbij:  

  • kwantitatief betekent dat inzicht moet worden gegeven in de totale beschikbare onderwijstijd en in de maatregelen die het bevoegd gezag neemt om te komen tot een zo volledig mogelijke benutting van de onderwijstijd (daarom is geëxpliciteerd dat het bevoegd gezag ook moet aangeven hoe zal worden omgegaan met lesuitval en wat men doet om daar een goed alternatief voor te bieden); 
  • kwalitatief betekent dat duidelijk moet worden dat het onderwijs kwalitatief aan de maat is.  

 

In dit onderdeel wordt ook geregeld dat het bevoegd gezag in de schoolgids moet aangeven wanneer er geen onderwijs wordt verzorgd. 

Ook bevat de schoolgids de verantwoording vooraf aan ouders over de inrichting van het onderwijsprogramma in de eerste twee leerjaren (is er sprake van onderwijs in vakken of in vakoverstijgende programmaonderdelen zoals vakkencombinaties, leergebieden of projecten) en de inzet van leraren daarbij (hoeveel leraren staan er voor de klas, zijn het er 15 of – veel – minder). Als er ouders zijn die nog meer willen weten, kunnen deze aan de school vragen of zij het schoolplan mogen inzien.